جن وجود دارد اگه به قرآن نگاه کنید می فهمید که معنی جن پوشیده است پس این جن ها کجا هستن !

پاسخ وحشتناک است؟

جن ها کنار ما زندگی می کنند

اونا کنار ما انسان ها به شکل انسان زندگی می کنند؟

آنها می توانند در خانه ما باشند همین حالا کنار شما ؟ (فقیر یا مامور اذیت) یا می توانند به شکل انسان کنار ما زندگی کنند ؟

تازه اینجا جمعیتشون بیشتره نسبت به جاهای دیگه؟

تازه چون ایران الان اسلامیه یه سری نفوذ کردن نمی خوان بزارن پیشرفت کنه ! خودشون بی دین اند؟

اگر فرار کنید از اینجا عاقلید؟ هفت خط اند هیچ ؟ خط هشتم هم میتونن بزنن !

پس حواستون رو جمع کنید مواظب موجودات موذی باشید منم اولش از این چیزا بی خبر بودم نمی فهمیدم ؟ چون که بچه بودم ولی کم کم که اینجا زندگی کردم همه چیز دستگیرم شد هر انسانی که اینجا نفهمیده باشه مخ اش ایراد داره ؟  چون جن ها اصلاً نمی ترسن لو برن تازه اگه لو هم بره ثابت نمی شه ؟

 اونا خوششون هم هست که ما بفهمیم و فرار کنیم خداییش ایران نمونید منم فرار ؟ فقط منتظر پول ام

چند توصیه ؟

نترسید از اینکه بگویید ما می دانیم جن چیست جن هست ؟ 

مواظب باشید دیوار هاشا بلنده و وقتی فهمیدید داد نزنید؟ مواظب جان تان هم باشید!

تو اینترنت هم من بیشتر می فهمید درباره شون. حواستون باشه اونا خیلی موذی و شیطان صفت اند 

با هر کسی دوست نشید ؟ از راه دوستی آزار برسونن ؟ البته قرآن هم رابطه رو حرام کرده است حتی اگر مسلمان باشن ؟ چونکه جن اند و جن بد موجودی است 

مواظب نسل خود باشید ؟ ممکنه شما رو اذیت کنن تا نسل خودشون بمونه !

یا حتی اگر دخترید با هر کس شوهر نکنید ؟ و شاید بلعکس ؟ با اینکه بعیده ... ولی ؟ دلیل هست؟

با هر کس راجع به عقیدتون صحبت نکنید؟

تا بلاخره یه روز حسابشون رو برسیم تمام!