پس فهمیدیدکه ختم کلام شمشیر را از رو بسته ام 

مرگ بر نادانی 

خلاصه اش می شه : مرگ بر خر

 مرگ بر جن و شیطان مرگ بر ناآدم آدم نما مرگ بر جانور راه اشتباه مرگ بر همه تون تا ابد

اینم یه کار برای معنی قرآن