آهای فیلم ساز دنبال پول گوش بده آهای رئیس دولت آهای رئیس صدا و سیما آهای دولتی منسب دار حرف زن


مشکل ما زن نیست

ولی آیا شما دنبال زن ...مت هستی ؟