کد تریال دفعاتی به سبک من : خلاصه کد های اصلی اینجاست بقیه در سورس ! خیلیهــــــه

در رویداد استارت آپ می زاریم :

-----------------------------------------------کرک

trial = INIFile.GetValue("AutoPlay\\Docs\\setting.ini", "setting", "tarabic");-----گرفتن عدد تریال

trial= String.ToNumber(trial);

if trial==nil or trial=="" or trial<0 then

trial=0

end

-- گرفتن سریال

serial = INIFile.GetValue("AutoPlay\\Docs\\setting.ini", "setting", "serial");

serial= String.ToNumber(serial);

------گرفتن کد سخت افزار

ID = Registry.GetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0", "FeatureSet", false);

ID= String.ToNumber(ID);

----------اگه نگیره خطابده

if ID==nil or ID==nil=="" or ID==nil==0 then

Dialog.Message("سطح دسترسی را ادمین تعریف کنید", "برنامه قادر به دریافت شناسه سخت افزاری نیست", MB_OK, MB_ICONINFORMATION, MB_DEFBUTTON1);

Application.Exit(0);

end

-------------------------

tcrack(ID)----فرمول کرک

----------بررسی سریال

if crack ~= serial or serial==nil or  serial=="" or  serial=="" then


-----------کد تریال

trial=trial+1

INIFile.SetValue("AutoPlay\\Docs\\setting.ini", "setting", "tarabic", trial);


--------فقط در بار اول و پایان 30 بار دیالوگ کرک رونشون بدهد

if trial==1 or trial>30 or trial==30 then

DialogEx.Show("crack", true, nil, nil);

end

-------------بعد از نمایش دیالوگ اگه سریال نباشه یا تریال تموم شه خروج انجام گیرد

 if crack ~= serial and trial>30 then

 Application.Exit(0);

 end


end----------بررسی سریال

-----------------------------------------------------کرک

در دیالوگ مخصوص تریال می زاریم

ID = Registry.GetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0", "FeatureSet", true);

Input.SetText("Input1", ID);

ID= String.ToNumber(ID);

------------غیر فعالکردن دکمه محظ نمایش

trial = INIFile.GetValue("AutoPlay\\Docs\\setting.ini", "setting", "tarabic");

trial= String.ToNumber(trial);


if  trial>30 then

xButton.SetEnabled("xButton3", false);

end

-----------------------

در صفحه about برنامه می زاریم

ID = Registry.GetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0", "FeatureSet", false);

crack=tcrack(ID)

----------------بررسی کرک

if crack==serial then

Label.SetText("Label3", "نرم افزار ثبت شده است");

Label.SetEnabled("Label3", false);

else

Label.SetText("Label3", "برای وارد کردن سریال کلیک کنید");

Label.SetEnabled("Label3", true);

end

توجه : فرمول کرک روم ندر گلوبال می زارم که هر وقت دلم خواست عوض اش کنم (الکیه)

function tcrack(ID)

crack=ID/2+1-6+3*1000/2000*67*33*13864-351+13638*542/2-500*2+986524+314*111

return crack

end

_____________________________________________________________________________________

بر و بچ توجه کنید دفعه اول دیالوگ ما باز می شه می تونه ادامه روبزنه یا حتی دیالوگ رو ببنده و برنامه اجرا بشه بعد دیگه بازنمی شه بعد 30 دفعه قفل می شه::::::مثل نرم افزار های دیگه

اما شما یادتون باشه شماره تریال رو صفر کنید البته بگم می شه اونم با کد اتومات صفر بشه ولی من دیگه تنبلی کردم و گرنه حتماً راهش هست 

دانلود سورس :دریافت عنوان: پروژه تریال دفعاتی حجم: 11.9 کیلوبایت